POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „SEART B2B”

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „b2b.seartgroup.com” DLA KLIENTÓW HURTOWYCH

(obowiązuje od 01.08.2023r.)

DLACZEGO WPROWADZAMY POLITYKĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Politykę prywatności obowiązującą do dnia 31.07.2023r zmieniamy w związku z zawarciem przez Seart Group sp. z o.o. w Kotlicach z Anną Sekuła PHUP „SEART” umowy, zgodnie z którą od dnia 01.08.2023r Spółka będzie wykonywała wszystkie czynności związane z prowadzeniem tej strony internetowej, sprzedażą towarów i przetwarzaniem danych osobowych.

Polityka prywatności ma za zadanie pokazać Ci w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe w naszej Spółce oraz jakie prawa w związku z tym przysługują Tobie i jak możesz z nich skorzystać

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest SEART GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Kotlicach, Kotlice 103, 26- 020 Chmielnik wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 1035186, o kapitale zakładowym równym 200.000 zł, NIP: 6572978750, REGON: 525261895 dalej zwana „Administratorem”.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU?

Zbieramy dane w celu lepszego dostosowania oferty sklepu do potrzeb klientów, przy czym podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, o ile nie jest to konieczne do świadczenia przez nas usługi. Na etapie, kiedy jeszcze nie jesteś naszym klientem, a jedynie interesujesz się naszą ofertą i przeglądasz naszą stronę internetową, zbieramy dane w celach statystycznych oglądalności strony i podstron sklepu. Wtedy jeszcze nie jesteśmy w stanie tych danych przypisać do konkretnej osoby. Wiemy tylko jaką masz płeć, w jakim wieku jesteś, czym się interesujesz. Kiedy już zdecydujesz się założyć konto na naszej stronie internetowej i zapoznać się ze szczegółową ofertą naszych produktów, poprosimy Cię o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pamiętaj, że klientem hurtowym w naszym sklepie może być jedynie przedsiębiorca, tj. podmiot, który kupuje nasze produkty w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przysługują mu uprawnienia należne konsumentowi, wynikające w szczególności z ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Kiedy nasza współpraca zacznie się rozwijać i będziesz chciał złożyć w naszym sklepie zamówienie, poprosimy Cię o zawarcie umowy współpracy i umowy powierzenia przetwarzania danych. W komparycjach tych umów podasz nam swoje imię, nazwisko i firmę/ nazwę lub firmę spółki, którą reprezentujesz, adres zamieszkania/ siedziby, numer NIP i prawdopodobnie imiona, nazwiska i numery telefonów do pracowników z Twojego przedsiębiorstwa, z którymi będzie można kontaktować. Jeśli towar będzie wysyłany bezpośrednio z naszego magazynu do Twojego klienta, podasz nam również imię, nazwisko, adres i numer telefonu do Twojego klienta. Możesz być spokojny. Te dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostawy klientowi naszych towarów na Twoje życzenie. Celem zbierania przez nas tych danych jest obsługa złożonego przez Ciebie zamówienia, realizacja zawartej w ten sposób umowy sprzedaży i dostarczenie tego towaru do wskazanego przez Ciebie miejsca.

CZY MASZ DOSTĘP DO PRZEKAZANYCH NAM DANYCH?

W każdym momencie masz prawo nieograniczonego dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz do ich poprawiania. W celu wyjaśnienia wątpliwości jakie możesz mieć w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i realizacji uprawnień, które Ci przysługują (o których mowa poniżej) powołaliśmy w naszym przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pisząc wiadomość e- mail na adres : iod@seart.pl. Możesz również skorzystać z usługi konta w celu poprawienia swoich danych osobowych.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

  1. DOSTĘP DO DANYCH

Jeśli będziesz chciał dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, możesz zwrócić się do nas z prośbą o dostęp do danych. Przekażemy Ci wtedy informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane, ewentualnie jakie dane i w jakim celu przetwarzamy. Możesz poprosić również o kopię Twoich danych i za pierwszym razem przekażemy Ci ją nieodpłatnie. Cena kolejnych kopii danych będzie stanowiła rzeczywisty koszt obsługi Twojej prośby.

b. SPROSTOWANIE DANYCH

Jeśli nastąpiła pomyłka przy wprowadzaniu Twoich danych i widzisz, że są one nieprawidłowe, wskaż nam ten błąd, poprawimy go.

c. UZUPEŁNIENIE DANYCH

Jeśli dane, które posiadamy są niepełne lub z biegiem czasu po prostu się zmieniły, powiedz nam o tym, uzupełnimy je i zaktualizujemy. Pamiętaj jednak, że nie potrzebujemy danych, które nie są niezbędne w celu świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. W takiej sytuacji odmówimy Ci uzupełnienia Twoich danych, ponieważ chcemy chronić Twoją prywatność.

d. USUNIĘCIE DANYCH

Jeśli uznasz, że:

    • Twoje dane nie są nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych, zgodnych z prawem celach,
    • Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
    • Wniosłeś skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych, a nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
    • Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
    • Konieczność usunięcia danych wynika z naszego obowiązku prawnego,
    • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
    • Powiedz nam o tym! Przeanalizujemy Twoją prośbę i jeśli stwierdzimy, że masz rację, trwale usuniemy Twoje dane.
     e. OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

  Jeśli uznasz, że powinniśmy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, bo:

    • Są one nieprawidłowe, ale nie chcesz ich usunięcia lub nie można ich usunąć- ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz ich usunąć lub
    • Nie potrzebujemy już Twoich danych w celu jaki Tobie przedstawiliśmy, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia, dochodzenia i obrony Twoich praw,
    • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i chcesz ograniczenia ich przetwarzania na czas rozpatrzenia sprzeciwu,

  Powiedz nam o tym! Zweryfikujemy Twoje stanowisko i w trakcie ograniczenia przetwarzania danych będziemy przechowywać dane, ale nie będziemy ich przetwarzać (tj. w szczególności wykorzystywać czy przekazywać) bez Twojej zgody chyba, że w celu zgodnym z przepisami prawa lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub też z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

  f. SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

  Jeśli masz szczególną sytuacją, a my przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw, o ile nie zachodzą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twojego interesu, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  g. SPRZECIW PRZY CELACH STATYSTYCZNYCH

  Jeśli masz szczególną sytuację i nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w celach statystycznych, powiedz nam o tym i uzasadnij swoje stanowisko. Uwzględnimy Twój sprzeciw, chyba, że przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  h. SPRZECIW WZGLĘDEM MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

  Jeśli nie chcesz żebyśmy przetwarzali Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, uwzględnimy Twój sprzeciw i nie będziemy w tym celu przetwarzać Twoich danych.

  W ten sposób możesz skorzystać również z innych przysługujących Ci praw, jak wycofanie wszystkich zgód, których nam udzieliłeś lub przeniesienie swoich danych do innego Administratora. Spełnimy Twoje żądania, chyba, że będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub będą godziły w ważny interes naszego przedsiębiorstwa. Jeśli uznasz jednak, że nieprawidłowo gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który kontroluje przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  TAJEMNICA TWOICH DANYCH

  Zobowiązujemy się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się przy wykonywaniu łączącej nas umowy, z tym zastrzeżeniem, że Twoimi danymi musimy podzielić się z osobami, które pomogą nam zrealizować cel, dla którego je zbieramy.

  Są to m.in. właściwe organy państwowe i samorządowe, bądź osoby trzecie, jeśli zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również firmy kurierskie dostarczające Ci zamówione produkty, operatorzy systemów płatności w wypadku płatności online oraz w wypadku zakupów w systemie ratalnym -firmy kredytowe obsługujące procedurę kredytową, w tym prowadzące tzw. procedurę scoringową, a także firmie TrustedShop w wypadku skorzystania z programu ochrony kupującego w TrustedShop, Poczcie Polskiej S.A., firmom księgowym, kadrowym, informatykom, prawnikom.

  ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

  W związku z gromadzeniem przez nas Twoich danych, musimy uzyskać Twoje zgody na ich przetwarzanie tj. zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, organizowanie itd. Zbieramy dwa rodzaje zgód.

  Pierwsza dotyczy danych zwykłych, które przetwarzamy w celu marketingowym i jest to zgoda wyrażana na etapie, kiedy jeszcze nie jesteś naszym klientem, ale przeglądasz naszą stronę internetową, interesujesz się naszą ofertą handlową lub zapisujesz się do newslettera. Przekazujesz nam wtedy adres e- mail i ewentualnie Twoje imię i nazwisko. Dzięki temu, że zgodzisz się na przetwarzanie Twoich danych w tym celu, będziemy mogli wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom i dopasować ofertę sklepu do Twoich potrzeb. Przedstawimy Ci towary, którymi możesz być zainteresowany oraz poinformujemy Cię o nowościach, które specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy.

  Druga zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Zgoda ta obejmuje takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie firmę i NIP, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą. Dzięki uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie tych danych będziesz mógł kupić u nas towar, którym jesteś zainteresowany a my dostarczymy go pod wskazany przez Ciebie adres.

  Pamiętaj jednak, że zgody, których nam udzieliłeś zawsze mogą być przez Ciebie cofnięte bez podania uzasadnienia. W tym celu skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych. On udzieli Ci wskazówek co do dalszego działania i odniesie się do Twojej prośby. Jeśli nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa, ani ważny interes przedsiębiorstwa przestaniemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane oraz dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

  PLIKI COOKIE

  Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dla poprawnego korzystania ze strony B2B.SEARTGROUP.COM zalecamy akceptację plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje. Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Przysługuje nam prawo zmiany niniejszej Polityki ochrony danych osobowych. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych osób, które założą konto lub złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany Polityki wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej Seart.pl. Wobec Użytkowników, którzy założyli konto lub złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmienioną Politykę w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą, by zastosowano wobec nich politykę prywatności w nowym brzmieniu.

  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką ochrony danych osobowych sklepu, stosuje się Regulamin sklepu Seart.pl, Regulamin usług elektronicznych, RODO oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).