POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „SEART B2B”

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Seart Group sp. z o.o. z siedzibą w Kotlicach, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001035186, nr NIP: 6572978750, nr REGON: 525261895, nr BDO: 000599432, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł („Administrator”).

II. Dane kontaktowe Administratora

 1. Możesz się skontaktować z Administratorem pisząc na:
  1. adres korespondencyjny: Kotlice 103, 26-020 Chmielnik;
  2. adres poczty elektronicznej: rodo@seartgroup.com.

III. Cel, podstawa prawna, okres, kategorie przetwarzanych danych oraz informacja o dobrowolności podania danych

 1. Cele, podstawy prawne, okres, kategorie przetwarzanych danych oraz to, czy podanie danych jest dobrowolne i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych zależą od tego, jakie czynności związane z przetwarzaniem podejmujesz w ramach działalności prowadzonej przez Administratora
Czynność związana z przetwarzaniem danych Kategorie przetwarzanych danych Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Planowany okres przetwarzania danych Informacja o dobrowolności podania danych
Odwiedzanie niniejszego serwisu internetowego („Serwis”).

*Dane eksploatacyjne mogące w szczególności adres IP, które są gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

*Dane odczytane z plików cookies lub innych podobnych technologii nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika

Administrator przetwarza Twoje dane w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych prowadzenie statystyk i analiz zachowań użytkowników w Serwisie nie będzie możliwe.
Założenie konta w Serwisie oraz logowanie do konta.
 • Założenie konta: dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 • Logowanie do konta: dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: adres e-mail.
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – jeśli jesteś stroną umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli nie jesteś stroną umowy, ale np. ją reprezentujesz wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną z innym podmiotem. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do momentu usunięcia konta lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane (lub odpowiednio) założenie konta nie będzie możliwe.
Korzystanie z funkcjonalności konta (m.in. schowek, książka adresowa, historia zakupów). Dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu dane adresowe, firma (jeśli dotyczy), NIP (jeśli dotyczy). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – jeśli jesteś stroną umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli nie jesteś stroną umowy, ale np. ją reprezentujesz wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną z innym podmiotem. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do momentu usunięcia konta lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane (lub odpowiednio) korzystanie z poszczególnych funkcjonalności może nie być możliwe.
Składanie i realizacja zamówień, w tym za pośrednictwem portali stron trzecich (m.in. allegro.pl) Dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu dane adresowe, firma (jeśli dotyczy), NIP (jeśli dotyczy).

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży towarów lub umowy o dzieło – jeśli jesteś stroną umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli nie jesteś stroną umowy, ale np. ją reprezentujesz wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną z innym podmiotem.

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane (lub odpowiednio) realizacja składanego zamówienia może nie być możliwa.
Rozpatrywanie i realizacja reklamacji oraz zapytań związanych bezpośrednio z zawarciem lub realizacją umowy sprzedaży, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu dane adresowe, firma (jeśli dotyczy), NIP (jeśli dotyczy), a także dane zawarte w wiadomości skierowanej do Administratora.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży towarów, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – jeśli jesteś stroną umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli nie jesteś stroną umowy, ale np. ją reprezentujesz wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną z innym podmiotem.

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, udzielenie odpowiedzi na reklamacje nie będzie możliwe.
Rozpatrywanie zapytań, w tym złożonych za pośrednictwem formularza kontaktowego, niezwiązanych bezpośrednio z umową sprzedaży, umową o dzieło lub umową o świadczenie usług drogą elektroniczną Dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: nazwę, e-mail, numer telefonu, a także dane zawarte w formularzu.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach odpowiedzi na Twoje pytanie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu rozpatrzenie żądania na gruncie art. 15 – 22 RODO – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, zapytania lub żądania oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie/żądanie (w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami) lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych niezbędnych do rozpatrzenia zapytania, udzielenie odpowiedzi na zapytanie nie będzie możliwe.
Zamieszczenie opinii, w tym za pośrednictwem portali stron trzecich. Dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: adres e-mail, a także dane zawarte w opinii.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – jeśli jesteś stroną umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli nie jesteś stroną umowy, ale np. ją reprezentujesz wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną z innym podmiotem.

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do momentu usunięcia opinii lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane (lub odpowiednio), zamieszczenie opinii nie jest możliwe.
Prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług, w tym wysyłka newslettera (biuletyn) Dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: imię, nazwisko, e-mail. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wysyłki newslettera jako działania marketingowego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera (art. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego). Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do czasu wycofania zgody. Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane (lub odpowiednio), prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług, w tym wysyłka newslettera nie jest możliwe.
Prowadzenie profili w mediach społecznościowych oraz korzystanie z tzw. „wtyczek społecznościowych” w portalu *W związku z powyższym, Seart Group sp. z o.o. jest współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO razem z dostawcami poszczególnych portali społecznościowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest. Dane identyfikacyjne mogące w szczególności obejmować: imię, nazwisko, wizerunek, a także inne dane związane z korzystaniem z danego medium społecznościowego, w tym dane zawarte w wiadomości/komentarzu.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi profili w mediach społecznościowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający w szczególności na budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności danego portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia).

Administrator może także przetwarzać Twoje dane osobowe w celach związanych zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży towarów, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – jeśli jesteś stroną umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli nie jesteś stroną umowy, ale np. ją reprezentujesz wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie podjęcia działań przed zawarciem umowy z innym podmiotem.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Poddanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych możemy nie być w pełni realizować celów przetwarzania, w tym możemy nie być w stanie podjąć działań w celu zawarcia umowy na Twoje żądanie.

IV. Źródło pochodzenia danych osobowych

 1. Co do zasady, Administrator uzyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Niekiedy jednak, w zależności od konkretnej czynności związanej z przetwarzaniem Twoich danych, Twoje dane możemy pozyskiwać z innych źródeł (na przykład od podmiotu w imieniu, którego działasz lub za pośrednictwem plików cookies).

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych mogą się różnić w zależą od tego, jakie działania podejmujesz w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, które współpracują z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w rozdziale III powyżej, w tym:
  1. podmioty dostarczające usługi informatyczne, w tym podmioty dostarczające narzędzia informatyczne i aplikacje wykorzystywane w ramach działalności Administratora takie jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe czy podmioty świadczące usługi hostingu;
  2. podmioty świadczące usługi przewozowe;
  3. podmioty świadczące usługi związane z dokonywaniem płatności za towary;
  4. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać także w określonych sytuacjach udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, w tym odpowiednim organom władzy państwowej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 1. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich (tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych we własnym zakresie. Jednakże specyfika działania i ponadnarodowy charakter przepływu danych powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Państwa danych do państw trzecich w związku z przekazaniem danych do poszczególnych odbiorców danych, o których mowa w rozdziale V powyżej.
 2. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO). W razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na gruncie prawodawstwa państwa trzeciego lub braku stosowania odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, które Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo także żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi danych osobowych;
  3. prawo do wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
   1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
   2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 2. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe Administratora zostały określone w rozdziale II powyżej

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. Podstawowe informacje o plikach cookies

 1. W ramach działalności Serwisu, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wykorzystywane są pliki cookies stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności celu:
  1. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
  3. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Serwisu.
 3. Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:
  Rodzaje plików cookies (podział ze względu na ich dostawcę)

   pliki cookies własne

  • pliki cookies własne to pliki należące do odwiedzanego Serwisu, które przechowują informacje dotyczące aktywności w ramach Serwisu;
  • pliki cookies zewnętrzne

  • pliki cookies zewnętrzne to pliki należące do zewnętrznych dostawców usług, które służą monitorowaniu aktywności użytkownika na różnych stronach internetowych;
  Rodzaje plików cookies (podział ze względu na okres ich przechowywania)

   pliki cookies sesyjne

  • pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe, czyli takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Serwisu, usunięcia ich przez użytkownika, lub zamknięcia przeglądarki).
  • pliki cookies stałe

  • pliki cookies stałe to pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies. Użytkownik może je jednak wcześniej usunąć
  Rodzaje plików cookies (podział ze względu na cel ich stosowania)

   pliki cookies niezbędne

  • pliki cookies niezbędne to pliki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;
  • pliki cookies funkcjonalne

  • pliki cookies funkcjonalne to pliki umożliwiające dostosowanie Serwisu do preferencji osoby odwiedzającej stronę;
  • pliki cookies statystyczne

  • pliki cookies statystyczne to pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych; pomagające mierzyć ruch w Serwisie i zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć;
  • pliki cookies reklamowe to pliki zbierające informacje o osobie odwiedzającej Serwis w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Serwisu, takich jak portale społecznościowe.

II. Informacje szczegółowe na temat plików cookies

 1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.
 2. Administrator wskazuje, że w Serwisie wykorzystywane są następujące narzędzia informatyczne dostarczane przez podmioty zewnętrzne:
  Nazwa narzędzia Dostawca narzędzia Szczegółowe informacje
  Google Analitycs Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
  • Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika w Serwisie (m.in. na temat podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w Serwisie) w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej.
  • Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
  • Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search ), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU-USA Data Privacy Framework.
  • Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych można zapoznać się tutaj: https://support.google.com/analytics#topic=3544906 .
  Google Tag Manager Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
  • Administrator korzysta z narzędzia Google Tag Manager umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym Administrator jest w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony.
  • Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search ), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU-USA Data Privacy Framework.
  • Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych można zapoznać się tutaj:
  Hotjar Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
  • Administrator korzysta z narzędzia Hotjar, które pomaga zrozumieć potrzeby użytkownika oraz optymalizować Serwis pod kątem doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z niego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych można zapoznać się tutaj: https://www.hotjar.com/privacy/ i https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
 3. Administrator wskazuje także, że w Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  Nazwa Rodzaj cookie (ze względu na cel ich stosowania) Funkcja Dostawca Czas przechowywania
  recently_viewed_product Wymagane Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów, co ułatwia nawigację. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  recently_compared_product Wymagane Przechowuje identyfikatory ostatnio porównywanych produktów. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  mage-messages Wymagane Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat o zgodzie na pliki cookie i różne komunikaty o błędach. Komunikat jest usuwany z pliku cookie po wyświetleniu go kupującemu. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  recently_viewed_product_previous Wymagane Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów w celu ułatwienia nawigacji. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  recently_viewed_product Wymagane Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów, co ułatwia nawigację. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  product_data_storage Wymagane Przechowuje konfigurację danych produktu związanych z ostatnio oglądanymi / porównywanymi produktami. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  PHPSESSID Wymagane Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to losowo wygenerowana liczba, sposób jej użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowania użytkownika między stronami. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  mage-cache-sessid Wymagane Wartość tego pliku cookie uruchamia czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej. Gdy plik cookie zostanie usunięty przez aplikację zaplecza, administrator wyczyści lokalną pamięć i ustawi wartość pliku cookie na true. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  recently_compared_product_previous Wymagane Przechowuje identyfikatory wcześniej porównywanych produktów w celu ułatwienia nawigacji. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  _ga_Y0B6E4QWL0 Wydajność Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do przechowywania stanu sesji. b2b.seartgroup.com 395 dni
  _ga Wydajność Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - która jest znaczącą aktualizacją powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i wykorzystywany do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn. b2b.seartgroup.com 395 dni
  form_key Funkcjonalności Ten plik cookie służy do ułatwienia buforowania treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej. b2b.seartgroup.com 1 godzina
  mage-cache-storage-section-invalidation Funkcjonalności Ten plik cookie służy do ułatwienia buforowania treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej. b2b.seartgroup.com 1 godzina
  mage-cache-storage Funkcjonalności Ten plik cookie służy do ułatwienia buforowania treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej. b2b.seartgroup.com 1 dzień
  _hjSessionUser_2786047 Nieskwalifikowane Przchowuje losowy id użytkownika b2b.seartgroup.com 365 dni
  _hjSession_2786047 Nieskwalifikowane Przchowuje losowy id sesji. b2b.seartgroup.com 30 min
 4. Dane odczytane z plików cookies lub innych podobnych technologii nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod podanymi niżej adresami:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Microsoft Edge;
  4. przeglądarka Opera;
  5. przeglądarka Safari(na Macu);
  6. przeglądarka Safari(na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch);
  7. przeglądarka Microsoft Edge.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

Zmiany w Polityce prywatności i plików cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności i plików cookies w szczególności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa.